ข้อตกลงและเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างอย่างละเอียดก่อนยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับ และกรุณาปริ้นท์หรือเก็บ

ข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยกับข้อมูลการเล่นของท่านรวมถีงกติกา วิธีการจ่ายเงินและสิ่งอื่นที่เกี่ยวกับการใช้งาน ของเว็บไซต์นี้

 

บทนำของ กติกาทั่วไปและเงื่อนไข

www.nowbet.com ประกอบธุรกิจเว็บไซต์การเดิมพันด้านกีฬาออนไลน์และเกมการแข่งขัน บริษัทเป็นบริษัทการพนันระยะไกลเพื่อความบันเทิง ที่กำกับดูแลและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศฟิลิปปินส์ในการดำเนินธุรกิจการเดิมพัน และเกมการแข่งขัน ระยะไกล บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") (www.nowbet.com) และให้บริการการเดิมพันด้านกีฬาออนไลน์และเกมการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์นี้


กติกาทั่วไปและเงื่อนไข


ข้อมูลด้านล่างคือกติการและเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติและบํญญํติ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเวปไซค์จะถูกบังคับให้ใช้ตามกติกา

และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ที่บังคับใช้ตามกติกาและเงื่อนไข


1.1 ลูกค้าถูกทำให้เห็นว่ายอมรับในกติกาและเงื่อนไขตามขั้นตอนต่างต่างในการใช้เวปไซค์ เช่นการเปิดบัญชี การวาง

เดิมพัน ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นบนเวปไซค์ลูกค้าต้องยึดหลักตามกติกาของเวปเป็นหลัก


1.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนกติกาและเงื่อนไข ถ้าบริษัทเห็นว่าเหมาะสมเมื่อไรก็ได้ กี่ครั้งก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้

ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำเมื่อมีเหตุผลอันควรและแจ้งให้ลูกค้าทราบทางหน้าเวปไซค์อย่างเป็น

ทางการ


1.3 เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะตรวจสอบกติกาและข้อบังคับต่างต่างของเวปไซค์ทุกครั้งก่อนที่จะเข้าใช้

บริการ เมื่อเข้าระบบเข้ามาใช้บริการแล้วลูกค้าถูกลงความเห็นให้เข้าใจว่ายอมรับในกติกาและข้อบังคับของทางเวปไซค์

ทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางเดิมพัน การปรับยอดหรือการกระทำอื่นอื่นบนเวปไซค์


1.4 กติกาและเงื่อนไข ระเบียบข้อบังคับต่างต่าง เป็นนโยบายของบริษัทที่ถูกเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ ถ้ากติกาและ

เงื่อนไขเหล่านี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นอื่นนอกจากนี้ให้ถืออ้างอิงตามภาษา อังกฤษเป็นหลัก

กลับสู่ด้านบน


2. การยืนยันเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกค้า


2.1 ในการยอมรับกติกาและเงื่อนไข ในกรณีข้อบังคับเกี่ยวกับอายุของลูกค้าต้องเกิน 18 ปีขึ้นไปตามระเบียบข้อบังคับถ้า

ลูกค้าอายุไม่ถีง 18 ปี บริษัท มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการวางเดิมพันของท่านได้ ทันทีที่ตรวจพบ


2.2 ลูกค้าที่ต้องการวางเดิมพันกับทางเวปไซค์ควรศึกษา กฎหมายของแต่ละประเทศให้ดีก่อนเล่นในบางประเทศไม่อนุญาติ

ให้เล่นพนันบนเวปไซค์ ดังนั้นถ้าลูกค้าควรจะทราบเรื่องนี้ก่อนสมัครเข้ามาใช้บริการกับทางเวปไซค์

จากประเทศที่มีกฎหมายห้ามให้เล่นการพนัน

ถ้าลูกค้าเป็นประชาชนของประเทศที่ต้องห้ามในการเล่นพนัน ( ที่ไม่เกี่ยวกับสถานที่ที่กำลังอาศัยอยู่ )

หากท่านลูกค้าเป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยหรือในเขตอำนาจของประเทศต่อไปนี้: ฮ่องกง, เขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, ไต้หวัน, มาเก๊า, ออสเตรเลีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, อิสราเอล, อิตาลี, มอนเตเนโก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, ซานมาริโน, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูโกสลาเวีย (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, มาซิโดเนีย, เซอร์เบีย, สโลวีเนีย, มอนเตเนโกร) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ประเทศเหล่านี้คือ "เขตอำนาจประเทศต้องห้าม")


2.3 ถ้าลูกค้าได้มีความเห็นด้วยและยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขในกติกาที่บริษัทกำหนดขึ้นที่จะสมัครใช้บริการกับทางบริษัท

ดังข้อกำหนดดังต่อไปนี้

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะศึกษากฎหมายของประเทศของท่านก่อนสมัครเล่นกับทางบริษัทหรือ

ก่อนการวางเดิมพัน ดังนั้นหากเกิดปัญหาภายหลังบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในแต่ละ

ประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลูกค้ารับรู้แล้วและจดจำได้ว่า บริษัทได้ทำการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กฎหมายของประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนไว้

ซึ่งมีกฎหมายรองรับโดยชัดเจน บริษัทได้พยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้ธุรกิจมีความปลอดภัยและได้รับการคุ้ม

ครองจากกฎหมาย


2.4 อย่างไรก็ตามที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 2.2 และ 2.3 บุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หน่วยงาน หุ้น

ส่วน บริษัท หรือ กลุ่มบุคคลอื่น ได้พักอาศัยหรือมีความร่วมมือกับคณะบุคคลในประเทศดังกล่าว ที่ไม่ได้รับความคุ้ม

ครองจากกฎหมายของประเทศนั้นนั้น อาจไม่สามารถใช้บริการของเวปไซค์ได้

ลูกค้าไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีข้อบังคับต้องห้ามในการเล่นการพนันของกฎหมาย

ลูกค้าไม่ได้วางเดิมพันและฝ่าฝืนระเบียบอันใดอันหนึ่งในข้อ 2.2 หรือ 2.3


2.5 ลูกค้าเห็นด้วยกับข้อบังคับในการใช้เวปไซค์ทุกประการ และยินยอมปฎิบัติตามเงิ่อนไขที่เวปไซค์กำหนดขึ้น ซึ่งถ้าเกิดมี

การวางเดิมพันแล้วเสีย ลูกค้า ยินดีที่จะรับผิดชอบด้วยตัวเองทั้งหมด


ลูกค้าเห็นด้วยทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขในการใช้เวปไซค์และจะไม่นำเวปไซค์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวแทนนอก

เสียจากว่าจะได้รับความยินยอมจากเวปไซค์ก่อน และลูกค้าไม่มีอำนาจที่จะนำเวปไซค์ไปทำการตลาด ตีพิมพ์ หรือประ

โยชน์อื่นใด้ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทางเวปไซค์ก่อน


2.7 ลูกค้ารับประกันว่า จะไม่พยายาม ลักลอบหรือเข้าระบบ จ่โจม หรือทำการอย่างอื่นที่ต่อตัวเวปไซค์ เช่น ทำการดัด

แปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเวปไซค์ หรือ คัดลอก ส่งผ่านข้อมูลของเวปไซค์ไปให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วน

ตน หรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีให้กับบุคคลที่ 3 หรือ ถือว่าเป็นการคดโกง การหลอกลวง และมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ทำ

ตามกติกาและเงื่อนไข ถือว่าทำผิดต่อทางเวปไซค์ ซึ่งถ้าบริษัทได้ตรวจสอบบัญชีด้งกล่าวแล้ว ถ้ามีเหตุที่ทำให้ต้อง

สงสัยว่าลูกค้าทำผิดตามกติกาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะทำการปิดบัญชีของลูกค้าท่านนั้นได้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไข


2.8 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที ถ้ามีการผิดพลาดในเรื่องของระบบการคิดเงินทำให้มีการปรับยอดเงินที่ผิดไป

จากที่ควรจะเป็น ซึ่งทำให้บัญชีของลูกค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง


2.9 ลูกค้าจะต้องไม่อนุญาติให้บุคคลที่ 3 เข้ามาใช้บริการของบริษํท หรือเข้าระบบหรือเข้ามาทำการเดิมพันในเวปไซค์โดย

ที่ไม่ได้ทำการสมัครเข้ามาตามเงื่อนไขบริษัท


2.10 ลูกค้าจะต้องส่งรายงานถึงการเดิมพันที่ได้เงินทุกรายการให้ทางผู้ที่มีอำนาจในประเทศนั้น ทราบทันที ถ้าลูกค้าอยู่ใน

ประเทศที่มีกฎหมายเรื่องการหักภาษี และบริษัทไม่ข้อรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าลูกค้าไม่ปฎิบัติตามข้อ

กฎหมายของประเทศนั้นนั้น


2.11 ลูกค้ายอมรับที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเวปไซค์ ไม่ทำความเสียหายให้กับบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคล

อื่นเช่น พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาผู้แนะนำ ตัวแทน หรือคณะบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูกค้าเข้ามาใช้บริการเวปไซค์ ซึ่งเป็น

เหตุให้ เกิดปัญหา การทำผิดกติกาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น


2.12 ลูกค้ายอมรับใน เงื่อนไขและกติกา ในการรับจดหมายข่าวอัพเดทจากทางเว็บไซต์ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าใช้งานสมัครสมาชิก หากลูกค้าต้องการที่จะยกเลิกการรับอัพเดทข่าวสารจากทางเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ห้องสนทนาสด เพื่อแจ้งความจำนงดังกล่าว

กลับสู่ด้านบน


3. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และข้อมูลส่วนตัว

3.1 เมื่อลูกค้าได้ทำการฝากและถอนเงินกับทางบริษัท ลูกค้าควรจะ ใช้วิธีการฝากถอนวิธีเดิมเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของ

ลูกค้าเอง ลูกค้าไม่มีสิทธิที่ใช้เวปไซค์เป็นสือกลางในการเคลื่อนย้ายเงินเข้าออกโดยประโยชน์ส่วนตน นอกจากจะได้รับ

ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน


3.2 เพื่อที่จะเข้าระบบเพื่อใช้บริการกับทางบริษัท ลูกค้าจำเป็นจะต้องสม้ครเพื่อเปิดบัญชีกับทางบริษัทก่อน ถีงจะเป็นลูกค้า

ที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท


3.3 ลูกค้าต้องยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับทางบริษัท และ ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับบริษัทบนเวปไซค์นั้นเป็น

ข้อมูลปัจจุบันของตัวลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคารลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความ

จริงในการสมัครเปิดบัญชีกับทางบริษัท ถ้าลูกค้าไม่ปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าวจะถือว่าลูกค้าผิดสัญญาในเรื่องกฎข้อา

บังคับและบริษัทมีสิทธิที่จะปิดบัญชีของลูกค้าและริบเงินที่มีอยู่ในบัญชีได้ ลูกค้าต้องยินดีที่จะส่งข้อมูลเอกสารเพื่อยืน

ยันการเป็นเจ้าของบัญชีของตัวลูกค้าให้กับทางบริษัทในบางครั้งถ้าจำเป็นถ้าบริษัทร้องขอของบริษัท เมื่อการสมัคร

เสร็จสมบูรณ์และได้รับการตอบรับจากทางบริษัทแล้ว จึงจะถือว่าเป็นลูกค้าที่ถูกต้องตามข้อบังคับ และมีสิทธิที่จะวาง

เดิมพันได้ตามระเบียบของเวปไซค์


3.4 ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้นบัญชีเพิ่มเติมที่ลูกค้าเปิดขึ้น หรือ บริษัทตรวจสอบได้ว่าลูกค้ามีบัญชี

มากว่า 1 บัญชี บริษัทสามารถที่จะปิดบัญชีนั้นได้ทันที


3.5 ลูกค้าที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับชื่อและรหัสในการเข้าระบบ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้ไว้เป็น

ความลับและไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บัญชีของลูกค้าเอง ถ้าลูกค้าสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใดลักลอบเข้ามาใน

บัญชีของท่านให้รีบแจ้งให้บริษัททราบโดยด่วน เพื่อทางบริษัทจะได้หาทางเปิดบัญชีใหม่ให้กับท่านเพื่อประโยชน์กับ

ตัวลูกค้าเอง อย่างไรก็ตามรายการเดิมพันที่เล่นผ่านทางเวปไซค์ถือว่ามีผลได้เสีย ถูกต้องตามกติกา


3.6 ลูกค้าควรแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยเร็วที่สุดที่รู้ว่า มีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าไปใช้บัญชีของท่าน เพื่อความ

ปลอดภัยของตัวลูกค้าเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือเชื่อว่าลูกค้าไม่ได้วางเดิมพันเอง ลูกค้าต้องรับผิดชอบการ

เดิมพันที่เกิดขึ้นทุกรายการ ถ้ามีข้อสงสัยว่ามีคนภายนอกลักลอบใช้บัญชีรีบติอต่อบริษัทด่วนที่ หน้าcontact us


3.7 ลูกค้าควรจะเปลี่ยนรหัสของท่านในการเข้าระบบ บ่อยขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวลูกค้า อย่างไรก็ตามถ้าบริษัทตรวจสอบได้ว่ามีผู้ลักลอบมาใช้บัญชีของท่านบริษัท มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าระบบของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3.8 เพื่อรักษามาตราฐานความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูง บริษัทอาจมีการสุ่มตรวจ เพื่อความปลอดภัยของบัญชีลูกค้าเอง


3.9 ลูกค้าควรจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านทุกครั้งที่เข้าระบบ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับยอดเงินไม่ตรงเป็นความ

รับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยเร็วที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง กำหนดการจากวัน

ที่ท่านคิดว่าบัญชีผิดคือ 30 วันตามปฎิทิน ท่านสามารถส่งข้อมูลมาได้ตามอีเมลล์ที่หน้า contact us


3.10 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปิดบัญชีหรือบล๊อค บัญชีที่มีปัญหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก

ตามรายการเดิมพันที่ค้างไว้ในบัญชีถือว่ามีผลได้เสียตามปกติ


3.11 ลูกค้าอาจจะทำการถอนเงินออกจากบัญชีที่มีปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้นถ้าได้รับการยืนยันจากทางบริษัทว่ามีผู้ลักลอบ

เข้าระบบ


3.12 ลูกค้าอาจจะยกเลิกบัญชีที่เปิดใช้กับบริษัทโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ ที่หน้า

contact us. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชี ลูกค้าจะต้องหยุดใช้เวปไซค์ทันที เมื่อได้รับการยืนยันการยก

เลิกบัญชีแล้วยังมีการวางเดิมพันบัญชีนั้น ทุกรายการที่เล่นเข้ามาถือว่าไม่ได้เสีย คืนทุนทุกกรณี นอกเสียจากว่ารายการ

เดิมพันนั้นนั้น เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกบัญชีกับทางบริษัท


3.13 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะรักษาบัญชีของท่านไว้ กล่าวคือลูกค้าจะต้องอย่างน้อย เข้าระบบเพื่อใช้บริการ

กับเวปไซค์ภายใน 12 เดือน ถ้านานกว่านั้นไม่มีการเข้าระบบ ลูกค้ายินดีที่จะให้บริษัทริบเงินที่มีอยู่ในบัญชี


3.14 บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้าได้ทันที่ หากตรวจพบว่าลูกค้าทำผิดกติกาข้อหนึ่งข้อใดที่กล่าวมาข้างต้น ใน

กรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบแก้ไข ภายใต้เงื่อนไข และกติกาที่ระบุไว้ใน

เวปไซค์ และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินไว้ชั่วคราว จนกว่าจะตรวจสอบแก้ไขและหาข้อเท็จจริงได้

กลับสู่ด้านบน


4. กติกาการตอบรับการเดิมพัน

4.1 บริษัทยอมรับการเดิมพันจากลูกค้าที่สมัครถูกต้องตามระเบียบผ่านทางเวปไซค์เท่านั้น


4.2 รายการเดิมพันถูกลงความเห็นว่าได้ถูกเล่นผ่านทางอินเตอร์เนตและข้อมูลได้ถูกเก็บบับทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ

บริษัทซึ่งอยู่ในที่ที่ทางบริษัทได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้นทางเวปไซค์จะยึดถือตามข้อมูลการเล่นทีบันทึกไว้ในระบบของ

ทางบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าและบริษัทมีความเห็นตรงกันที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ สอดล้องกลับเงื่อนไข และกติกา

ที่บริษัทตั้งไว้เพื่อความถูกต้อง


4.3 เมื่อลูกค้าได้ทำการวางเดิมพันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการเล่นของตัวเองได้ในเวปไซค์ที่เป็น

การยืนยันการเล่น


4.4 การวางเดิมพันของลูกค้าจะถือเป็นยกเลิกไม่ได้เสียถ้าเกิดปัญหาขัดขัองเกี่ยวกับระบบการส่งผ่านข้อมูลทำให้ข้อมูลไม่ถูก

ส่งผ่านมาถีงบริษัท


4.5 ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาติในการขอเปลี่ยนแปลงการวางเดิมพันหลังจากข้อมูลได้ถูกบันทึกยอมรับและบันทึกไว้ในระบบ

แล้ว แต่ในกรณีที่ลูกค้ายืนยันว่าได้ยกเลิกการเล่นก่อนที่จะเข้าไปในระบบ บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจเช็คข้อมูลการ

เดิมพันให้ดี เพราะการได้เสียจะยึดหลักข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตามถ้ามีข้อโต้แย้งเรื่อง

การวางเดิมพันว่าบริษัทได้ตอบรับหรือไม่ลูกค้าควรแจ้งให้บริษัททราบก่อนที่รายการนั้นจะได้รับการตอบรับ แต่ถ้าได้รับ

การตอบรับแล้วบริ ษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะใช้ข้อมูลนั้นในการพิจารณา


4.6 ระบบการเก็บข้อมูลการเล่นของลูกค้าจะถูกบันทึกลงในตัวเก็บข้อมูลของบริษัท ซึ่งถ้ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรายการที่

เดิมพันบริษัทจะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อยืนยันกับลูกค้ากรณีมีข้อโต้แย้ง ในส่วนของลูกค้าและบริษัทมีความเห็นตรงกันที่

จะแก้ข้อขัดแย้งเพื่อทำให้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลที่เก็บบันทึกดังกล่าว


4.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดราคาในคู่ใดใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน การพยายามเล่นในคู่ที่ราคาถูก

ปิดจะไม่มีการได้เสียและถูกปฎิเสธจากระบบ


4.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับการเดิมพันของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล หรือมีการบล็อคการเข้าระบบของ

ลูกค้าถ้าบริษัททราบว่าลูกค้าได้ทำผิดระเบียบกติกาของทางบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การกระทำใดใดก็

ตามที่เป็นการล่วงละเมิด กติกาการเล่นและได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าว่ามีผู้ละเมิดบริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้าง

ต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมด


4.9 บริษัทไม่ขอรับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลการรับการเดิมพันไม่

มาถีงระบบของบริษัท


4.10 บริษัทไม่ขอรับผิดชอบถ้ามีการล่าช้าเนื่อยจากการส่งผ่านข้อมูล หรือ การเสียหายของข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิด

ขึ้น


4.11 การวางเดิมพันที่สมบูรณ์จะต้องได้รับการประกาศเป็นข้อความในการรับการวางเดิมพันในเวปไซค์ ซึ่งการวางเดิมพันที่

เสร็จสมบูณ์จะมีรูปแบบลักษณะใดนั้นท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ กฎ และกติการในการเล่นข้างในเวปไซค์ ถ้า

รายการเล่นได้รับการอนุมัติหลังจากเวลาที่ทางเวปไซค์กำหนด ทุกรายการที่เล่นเข้ามาจะถือว่าไม่มีผลได้เสีย บริษํทขอ

สงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเล่นในบางกรณีในรายการเล่นที่มีปัญหา


4.12 การเล่นโดยใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตจะยังไม่ได้รับการอนุมัติกับทางบริษัท นอกเสียแต่ว่าบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ

เงินของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการเล่นก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากทางเวปถือเป็นการยกเลิกคืนทุนไม่มีการได้เสีย


4.13 จำนวนเงินในบัญชีของลูกค้าต้องมียอดเป็นบวก เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถวางเดิมพันได้ ถ้าไม่เช่นนั้นลูกค้าจะยังไม่ได้รับ

การอนุญาติให้วางเดิมพัน


4.14 ราคาที่เปิดให้เล่นในเวปไซค์มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา การยอมรับ

หรือไม่รับในรายการทีเดิมพันต่างต่างที่เล่นเข้ามา และขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันเมือ่ไรก็ได้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในการเปิดราคา หรือ ข้อมูลต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับ

การเปิดราคาเมื่อไรก็ได้ อย่างไรก็ตามการยกเลิกการเดิมพันนั้น อาจเกิด เนื่องมาจากเหตุผลต่างต่าง จะถูกแจ้งไว้ในเวป

ไซค์ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้


4.15 จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถเล่นได้ในแต่ละคู่นั้นหลากหลายไม่เท่ากัน และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน

ที่สามารถเล่นได้สูงสุดของในแต่ละคู่ที่เปิดให้เล่นได้


5. บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดของหนี้สินในการเดิมพัน

5.1 จำนวนเงินที่ลูกค้าชนะ หรือ ลูกค้าเสียจะถูกเครดิตหรือหักลบจากบัญชีลูกค้าขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันสุดท้ายที่ได้รับการยืนยัน . บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบและลูกค้าได้ยินยอมที่จะยอมรับเงื่อนไขนี้


5.2 อาจมีความเป็นไปได้ที่การปรับยอดเงินในบัญชีของลูกค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้อง

คอยตรวจสอบยอดเงินในบัญชึของตัวเอง ถ้าลูกค้านำยอดเงินที่ได้จากความผิดพลาดของระบบไปวางเดิมพัน บริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน คู่นั้น และลูกค้าจะต้องคืนเงินอันเนื่องมาจากความผิดพลาดคืนให้กับทางบริษัท


5.3 บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบปฎิบัติงาน พนักงานของบริษัท ซึ่งเปิดราคาผิด ซึ่ง

กระทบต่อการวางเดิมพันของลูกค้า หรือ ความผิดพลาดอื่นอื่นในลักษะใกล้เคียงกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ

วางเดิมพันในคู่นั้นนั้นได้ทุกเวลา


5.4 บรัษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ ในเรื่องความถูกต้อง สัญญา การละเมิด ความประมาท ในทุกเรื่องซึ่งได้บัญญัติ

ไว้ในกฎหมายข้อบังคับการใช้เวปไซค์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูยเสียไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมท ในความผิดพลาด

ของการส่งผ่านข้อมูลจากลูกค้ามาสู่เวปไซค์ หรือความผิดพลาด หรือการล่าช้าของระบบ ความเสียหายอันเนื่องมาจาก

ภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งอาจกระทบต่อผลการวางเดิมพันของลูกค้า หรือสาเหตุอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูล

ในตัวเวปไซค์ ความผิดพลาดของระบบ บุคคลใดก็ตามที่ใช้ข้อมูลในตัวเวปไซค์แล้วได้รับความสูญเสียขาดทุน การได้

กำไรน้อยลง หรือผลเสียหายใดใดก็ตามที่จะตามมาภายหลัง ทางเวปไซค์ไม่ขอรับผิดชอบทั้งสิ้น


5.5 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการผิดพลาดของข้อกำหนดเงื่อนไขต่างต่างนอกเสียจากว่ามีเหตุผลที่สามารถควบคุมได้

5.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะถอดถอนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเวปไซคค์เมื่อไรก็ได้เพี่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง

ในเรื่องการฝากเงิน

กลับสู่ด้านบน


6. การใช้ประโยชน์ของตัวเวปไซค์


6.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการล็อคบัญชีของลูกค้าเมื่อตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าฝ่าฝืนกติกาของบริษัทหรือการยกเลิกรายการ

เล่นหรือการริบเงินในบัญชีถ้าตรวจสอบด้าว่าลูกค้าได้สมัครเข้ามาเพือทำการฟอกเงินหรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ และลูกค้า

ได้รับทราบถีงกติกาของบริษัทอย่างดีแล้วจากทางเวปไซค์

ลูกค้าได้รับทราบถีงข้อมูล และ กติกาดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการใช้เวปไซค์แล้ว ในการทำผิด กฎหมายท้องถิ่นหรือ

ระหว่างประเทศ ไม่อนุญาติให้ทำการฟอกเงิน ถ้ามีการตรวจสอบพบว่า ลูกค้าทำการฟอกเงิน โดยใช้เวปไซค์เป็นสื่อ

กลาง บริษัทสามารถ ยึด หรือ ระงับเงินในบัญชีดังกล่าวได้ นอกเสียจากว่า ลูกค้าจะยื่นยันและพิสูจน์ได้ว่าการเล่นมี

เจตนาบริสุทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารยืนยันจากลูกค้า หรือ กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องได้

เพื่อใช้ในการพิสูจน์


6.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการวางเดิมพันหรือระงับการถอนเงินถ้าตรวจพบว่า มีบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้า

ระบบเพื่อทำการโกง บริษัทจะทำการสอบสวนและระงับบัญชีที่มีปัญหาทันที


6.3 บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการเดิมพันหรือระงับการถอนเงินหรือริบเงินในบัญชีถ้าตรวจพบว่าลูกค้าเข้ามาเพื่อประสงค์จะ

ฟอกเงิน ในส่วนของลูกค้าได้รับทราบถีงกติกาข้อนี้ดีแล้ว และยินดีที่จะปฎิบัติตามกติกา โดยที่จะควบคุมไปถีง ลูกจ้าง ผู้

ถือหุ้น ที่ปรึกษา หรือผู้ให้คำแนะนำ สำหรับการกระทำความผิดทำให้เวปไซค์เสียหาย หรือสิ่งที่ทำให้เชื่อว่า มีการโกง

เกิดขึ้น จากการตั้งใจที่จะฟอกเงิน บริษัทมีสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการที่จะยึดหรือระงับเงินในบัญชีของลูกค้าผู้นั้น

หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถีง บริษัท สามารถ ยกเลิกรายการเล่นที่เล่นเข้ามาที่สงสัยว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ นอก

เสียจากว่า มีเหตุผลที่จะแสดงว่าการเล่นเข้ามามีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตามกติกาและเงื่อนไขของ

เวปไซค์


6.4 การทำผิด และ /การโกง หรือการไม่ปฎิบัติตามกฎกติกาเงื่อนไข ข้อบังคับ ของเวปไซค์มีความผิด เช่น การเปิดบัญชี

มากกว่า 1 รหัสต่อ 1ท่าน จำนวนเงินที่ถูกกำหนดในการวางเดิมพัน การกำหนดจำนวนเงินที่ได้ การลักลอบเข้าระบบ

หรือการไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้เวปไซค์ หรือลักลอบเข้าระบบของผู้อื่น มีความผิดตามกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ความ

พยายามที่จะใช้เวปไซค์เชื่อมต่อระบบ เพื่อการโอนเงินจากบัญชี หนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง การเล่นพนันเพื่อใช้เวปไซค์เป็น

สือกลางในการขนถ่ายเงิน มีความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน ทุกประการ

กลับสู่ด้านบน


7. กฎกติกาทั่วไปและกติกาสำหรับเหตุการณ์ใดๆ

7.1 สำหรับคาสิโนออนไลน์ ให้ควบคุมด้วยข้อกำหนดต่อไปนี้


7.1.1 "คาสิโนออนไลน์" จะหมายถึงระบบเกมการแข่งขันบนอินเทอร์เน็ตของบริษัท ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ และบริการที่เกี่ยวข้อง และการเล่นเกมตามที่เสนอและมีรายการอยู่ที่ www.12BET.com ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงห้องโถงคาสิโนออนไลน์ และ/หรือบิงโกออนไลน์ และ/หรือห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ และ/หรือโปรเกรสซีฟแจ็คพ็อต และ/หรือเกมอื่นใดที่นับเนื่องได้ "ซอฟต์แวร์" จะหมายถึงซอฟต์แวร์ที่บริษัทได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงโปรแกรมหรือไฟล์ข้อมูลใดๆ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ได้จากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ที่ต้องดาวน์โหลด (ถ้าทำได้) เข้าถึง หรือมีการนำมาใช้จากเว็บไซต์โดยลูกค้าที่ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมในคาสิโนออนไลน์ได้

7.1.2 บริษัทให้ลูกค้ามีสิทธิส่วนตัวแบบไม่เด็ดขาดและโอนต่อไม่ได้ใน การใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการเล่นในคาสิโนออนไลน์และเกมออนไลน์อื่นๆ ตามบทบัญญัติต่อไปนี้


7.1.2.1 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำดังนี้

ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงบนเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายอื่น หรือกระทำการอย่างอื่นเพื่อให้ซอฟต์แวร์เรียกใช้ได้ผ่านทางรูปแบบใดๆ ของกระดานข่าว บริการออนไลน์ หรือการโทรเข้าจากระยะไกล หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบุคคลอื่นใด

ให้อนุญาตช่วง (sub-license) โอนสิทธิ ให้เช่า ถ่ายโอน หรือสำเนา (เว้นแต่ได้มีการให้ไว้อย่างชัดเจนในที่อื่นในข้อตกลงนี้) ใบอนุญาตของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ หรือทำสำเนาหรือแจกจ่ายสำเนาของซอฟต์แวร์

แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแปลกลับ แยกส่วนประกอบ ปรับแก้ สร้างงานที่พัฒนามาจาก หรือปรับแก้ซอฟต์แวร์

ทำสำเนาหรือแปลเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่ให้ 'แบบออนไลน์' หรือในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์

ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ แยกส่วนประกอบ ปรับแก้ ดัดแปลง แปล ทำความพยายามใดๆ เพื่อที่จะค้นพบซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ หรือเพื่อสร้างงาน ที่พัฒนามาจากซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ใส่ เข้าถึง หรือพยายามที่จะใส่หรือเข้าถึง หรือเลี่ยงระบบความปลอดภัยของเรา หรือแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงโรบ็อตและอุปกรณ์ทำนองนี้) คาสิโนออนไลน์หรือเว็บไซต์ หรือพยายามทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อซอฟต์แวร์ และ/หรือคุณสมบัติหรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ดังกล่าว


7.1.2.2 ลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เป็นของและเป็นสมบัติของผู้อนุญาต คือบริษัท Playtech Software Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดหาซอฟต์แวร์ภายนอก ('ผู้จัดหาซอฟต์แวร์') แต่เพียงผู้เดียว ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบ ซึ่งเราได้รับอนุญาต แล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้กรรมสิทธิ์ของผู้จัดหาซอฟต์แวร์ และได้รับการคุ้มครองทั่วโลก โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ การที่ลูกค้าได้ใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้ทำให้ลูกค้าเป็นเจ้าของสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ใช้กับการมอบสิทธิ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์เท่านั้น


7.1.2.3 การให้ซอฟต์แวร์นี้เป็นการให้ "ตามสภาพ" ไม่มีการรับประกัน การรับรอง เงื่อนไข หรือข้อผูกพันใดๆ ไม่ว่าด้วยถ้อยคำหรือโดยนัย หรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เราไม่รวมข้อกำหนด เงื่อนไข และการรับประกันทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงความสามารถใน การซื้อขายได้ ความพึงพอใจในคุณภาพและความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่ง) เราไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์จะตรงตามความต้องการของคุณ


7.1.2.4 บริษัทไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์จะไม่มีการละเมิด หรือการทำงานของ ซอฟต์แวร์จะไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่สะดุด หรือข้อบกพร่องใดๆ ในซอฟต์แวร์ จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์จะปราศจากไวรัส ในกรณีที่เกิด ข้อผิดพลาดของการสื่อสารหรือของระบบในการเชื่อมต่อกับคุณสมบัติการชำระบัญชี (SETTELMENT OF ACCOUNT) หรือคุณสมบัติอื่น หรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ ทั้งบริษัทและผู้จัดหาซอฟต์แวร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลจาก อผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัทยังสงวนสิทธิ์ ที่จะนำเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวด้วย


7.1.2.5 ลูกค้ารับทราบว่า วิธีการที่ลูกค้านำซอฟต์แวร์ไปใช้นั้น ไม่ได้อยู่ในการควบคุม ของบริษัท ลูกค้าโหลดและใช้ซอฟต์แวร์ด้วยความเสี่ยงของลูกค้าเอง และไม่มีเหตุการณ์ใด ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับความเสียหาย หรือความสูญเสียไม่ว่าโดยตรง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลตามมา และไม่ว่ารูปแบบใด (ยกเว้นการบาดเจ็บเสียหาย ส่วนบุคคลหรือการตายที่เป็นผลจากการประมาทเลินเล่อของเรา)


7.1.2.6 ซอฟต์แวร์อาจมีข้อมูลลับ ซึ่งเป็นความลับและมีค่าต่อผู้จัดหาซอฟต์แวร์ และ/หรือบริษัท ลูกค้าไม่ได้รับสิทธิในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลับนั้น นอกจากเป็น ไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เท่านั้น


7.1.3 ลูกค้ารับประกันว่า ลูกค้าจะอ่านข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ ซึ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และจะใช้ซอฟต์แวร์หากได้เข้าใจและยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลง สำหรับผู้ใช้ อย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้เท่านั้น และลูกค้ารับประกันว่า ลูกค้าจะยังคงเข้าถึงและใช้คาสิโนออนไลน์ต่อไป ถ้าลูกค้าเห็นด้วยกับการแก้ไข และการปรับปรุงใดๆ ทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้


7.1.4 ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายเต็มการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ครบกำหนดแล้ว แก่เราหรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้คาสิโนออนไลน์ ลูกค้ายังตกลง ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงิน และ/หรือเลิก หรือยกเลิก หรือเรียกคืนการชำระเงินใดๆ ที่ครบกำหนดของลูกค้า และในเหตุการณ์ใดๆ ที่กล่าวมา ลูกค้าจะคืนเงินพร้อมจ่าย ค่าชดเชยให้เราสำหรับเงินที่ยังไม่ได้ชำระ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดกับเราในการเรียก เก็บเงินจากคุณ


7.1.5 ในกรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับการเดิมพันหรือเงินรางวัล การตัดสินของบริษัทถือ เป็นสิ้นสุดและมีผลผูกพัน


7.1.6 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะระงับอย่างมีเหตุผล ในการจ่ายเงินหรือเงินรางวัลใดๆ จนกว่าจะได้มีการพิสูจน์เอกลัษณ์บุคคลที่ชนะรางวัลตามความพอใจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าการชำระเงินรางวัลได้กระทำให้แก่บุคคลที่ถูกต้อง เพื่อจุดประสงค์นี้ และโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ลูกค้า ต้องให้หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรอย่างอื่นที่ใช้แทนได้ตามกฎหมาย ที่ใช้บังคับของเขตอำนาจศาลของคุณ


7.1.7 ในกรณีที่บริษัทสงสัยว่าคุณมีส่วนในการฉ้อฉล หรือการชำระเงินของลูกค้า ถูกปฏิเสธการชำระ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการจ่ายเงิน หรือเงินรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้า และถ้าจำเป็น บริษัทมีสิทธิที่จะเก็บเงินที่คุณติดค้างไว้ได้ตามกฎหมาย ถ้าการเล่นในเกมใดๆ ที่เล่นแบบสด ในกรณีที่ีการนับไพ่น่าสงสัย บริษัทยังสงวนสิทธิ์ ที่จะระงับการถอนเงินใดๆ จากบัญชีของคุณ ซึ่งจะเกินเงินฝากเริ่มต้นของคุณ


7.1.8 นอกจากนี้ บริษัทยังสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ปฏิเสธหรือเรียกคืนการจ่ายเงิน หรือเงินรางวัลใดๆ หรือแก้ไขนโยบายใดๆ ในเหตุการณ์ที่เราสงสัยว่า คุณกำลัง ใช้ในทางที่ผิด หรือพยายามใช้ในทางที่ผิดในสิ่งต่อไปนี้ (i) โบนัส (ii) การส่งเสริมการขายอย่างอื่น (iii) นโยบายหรือกฎกติกาบางอย่างที่กำหนดขึ้น ในแง่ของเกมที่มีอยู่หรือเกมใหม่


7.1.9 ในกรณีที่มีการชนะรางวัลแจ๊คพ็อต, ยอดเงินแจ๊คพ็อตที่ชนะนั้นจะได้รับการจ่ายเงินโดยผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ เกมส์คาสิโนซึ่งเป็นบุคคลที่สามให้กับทางบริษัท ซึ่งทางผู้ให้บริการคาสิโนดังกล่าวจะจ่ายรางวัลที่ชนะให้กับทางบริษัทภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสม และทางบริษัทจะดำเนินการจ่ายรางวัลชนะนั้นภายใน 14 วัน ของรอบเดือนถัดไปโดยจ่ายโดยตรงกับ ลูกค้า/หรือสมาชิก ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนการชำระเงินให้ถูกต้อง. ลูกค้า/หรือสมาชิก ต้องรับทราบและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าในกรณีที่ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ไม่ ได้ส่งมอบรางวัลชนะให้กับทางบริษัทได้ในเวลาทันท่วงที. ลูกค้า/หรือสมาชิก ต้องยอมรับข้อตกลงที่จะปกป้องบริษัทจากการฟ้องร้อง, การเรียกร้องหรือการกระทำอื่นๆ, และจะยกเว้นความรับผิดของบริษัทต่อค่าชดเชย, ค่าเสียหาย และ ค่าใช้จ่าย, รวมถึงค่าธรรมเนียมด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นจากลูกค้า/หรือสมาชิก ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าที่ผู้ให้บริการ ซอฟท์แวร์จะต้องจ่ายเงินรางวัลแจ๊คพ็อตให้กับลูกค้า/หรือสมาชิก.


ลูกค้า/หรือสมาชิก อาจถอนเงินได้สูงสุดต่อเดือนเพียง 30,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ, และถอนเงินสูงสุดต่อรายการแจ้งถอนต่อครั้งได้สูงสุด 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ จำนวนเงินที่ถูกจำกัดนี้ต่างใช้กำหนดกับลูกค้า/หรือสมาชิกที่ชนะเกมส์รางวัล สะสมโดยทั่วไป, ซึ่งไม่ว่ารางวัลที่ชนะนั้นจะได้รับมาจากการชนะเกมส์ใดเกมส์หนึ่งหรือจากการ ชนะหลายเกมส์รางวัลสะสมก็ตาม. ยอดเงินของลูกค้า/หรือสมาชิกที่ชนะเกมส์รางวัลสะสมที่คงค้างและยังไม่ได้ จ่ายให้กับผู้ชนะจะไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยแต่อย่างใด.


ลูกค้า/หรือสมาชิกอาจทำคำร้องเพิ่มเติมผ่านแผนกบริการลูกค้าเพื่อขอถอนเงิน จำนวนเกินกว่าที่ได้จำกัดไว้ก่อนหน้าดังกล่าวได้ หากบริษัทสามารถยอมรับคำร้องโดยดุลยพินิจของตนเองได้ ลูกค้า/หรือสมาชิกต้องยอมรับหากบริษัทจะมีการหักเงินตามอัตราร้อยละ (อัตราการหักยอดเงิน) จากยอดชนะรางวัลสะสมเพื่อให้ครอบคลุมยอดรายการถอนและค่าธรรมเนียมการทำธุรก รรม รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ลูกค้า/หรือสมาชิกต้องได้รับการแจ้งให้ทราบอัตราการหักค่าธรรมเนียมในรายการ แจ้งถอนที่เกิดขึ้น, จากนั้นบริษัทจะดำเนินการชำระเงินให้ตามคำร้องถอนเงินที่ได้รับการยืนยันจาก ลูกค้า/หรือสมาชิก.


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับคำร้องการ แจ้งถอนตามดุลยพินิจของบริษัท. ลูกค้า/หรือสมาชิกยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับลูกค้า/หรือสมาชิกผู้ชนะรางวัลสะสมได้ เช่นการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ตามแต่ทางบริษัทจะเลือก หากว่าทางบริษัทจะมีดุลยพินิจรับผิดชอบในการใช้มาตรการเหมาะสมที่จะปกป้อง สิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของลูกค้า/หรือสมาชิก


กฎระเบียบเพิ่มเติมอื่นใดสำหรับเกมส์แจ๊คพ็อตรางวัลสะสมนั้นได้ระบุไว้แล้วภายใต้กฎกติกาและเงื่อนไขในการเดิมพันในแต่ละเกมส์