กฎกติกาการเดิมพัน

เงี่อนไขและกฎของบังคับ

รายการแข่งขันและตลาดต่าง ๆ มีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน และสิ่งเหล่านี้ถูกระบุไว้ใน กฎของการเดิมพันที่มีต่อเฉพาะรายการแข่งขัน/ตลาดนั้น ๆ ของการเดิมพันในเว็บไซต์แห่งนี้ สิ่งต่อไปนี้เป็นกฎโดยทั่วไปของการวางเดิมพัน ที่สามารถใช้ได้กับรายการแข่งขันและตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้งหมด ซึ่งการปฏิบัติตามมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ในกรณีที่เหมาะสม ข้อกำหนดและคำจำกัดความต่าง ๆ ที่อ้างถึงในเงื่อนไขและข้อบังคับ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของบริษัท จะนำไปใช้ได้กับกฎและกติกาในการวางเดิมพันเหล่านี้ด้วย

กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับของการเดิมพันโดยทั่วไป

เรื่องทั่วไป

ข้อมูลของการเดิมพันทั้งหมดที่จัดหาให้โดยบริษัท เป็นการกระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยอมรับภาระหนี้สินเมื่อเกิดความผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ ที่เกี่ยวกับวันที่ เวลา สถานที่ ผู้แข่งขัน โอกาสที่เป็นต่อ ผลการแข่งขัน สถิติ Jersey (ซึ่งถูกแสดงให้เห็นในการสตรีมมิ่งแบบสด)) หรือข้อมูลการวางเดิมพันอื่น ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนใด ๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนตามเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ตลาดซึ่งถูกระบุตามประเภทของการเดิมพันที่แตกต่างกัน ซึ่งถูกเสนอให้ในการแข่งขันกีฬาบางอย่างนั้น ถูกบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและซื่อตรง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการทำการตัดสินซึ่งจะเป็นตัวกำหนดในขั้นสุดท้าย

ถ้ารายการแข่งขันซึ่งถูกระบุให้เป็นกีฬาซึ่งถูกจัด ตั้งอย่างเป็นระบบ หรือเป็นการแข่งขันระหว่างสองทีม หรือระหว่างบุคคล ซึ่งเริ่มขึ้นก่อนเวลาตามกำหนด และจึงมีเพียงการเดิมพันที่ถูกวางไว้ก่อนการเริ่มรายการแข่งขันนั้น ๆ (ไม่รวมถึงการวางเดิมพันแบบสดที่ระบุ) เท่านั้นที่จะถูกพิจารณา

ว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าตลาดไม่ปิดหรือถูกระงับในเวลาที่ถูกต้องแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำให้การเดิมพันทั้งหมด ที่วางไว้หลังจากเวลาเริ่มต้นจริง กลายเป็นโมฆะ (ไม่รวมถึงการวางเดิมพันแบบสดที่ระบุ)

ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันใด ๆ ระหว่างชื่อภาษาอังกฤษและชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับรายการแข่งขันหรือทีมในเว็บไซต์ ให้ดูภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐาน

ตลอดเวลา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ที่ต้องพึงระวังเกี่ยวกับผลคะแนนของการแข่งขันและข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของสถานะของการแข่งขันเสมอ ก่อนที่จะวางเดิมพัน

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขกฎกติกาเหล่านี้ได้ทุก เวลาเนื่องมาจากเหตุผลใดก็ตาม การทบทวนแก้ไขเช่นนี้จะมีผลผูกมัด และมีผลบังคับใช้โดยทันที เมื่อประกาศลงในเว็บไซต์

ลูกค้าทราบแล้วว่า คะแนนในปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ในขณะที่อาจมาจากการป้อนข้อมูล (feed) แบบ "สด" ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอกนั้น ต้องผ่านความล่าช้าของเวลา และ/หรืออาจจะไม่ถูกต้อง และเดิมพันใด ๆ ที่วางไว้โดยอาศัยข้อมูลนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง บริษัทให้ข้อมูลนี้ตามที่เป็นอยู่ โดยที่ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องด้านเวลาของข้อมูลนั้น และไม่รับผิดชอบกับการสูญเสียใด ๆ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่เกิดกับลูกค้า อันเป็นผลมาจากการที่เขาเชื่อถือข้อมูลนั้น

การยกเลิกและการเลื่อนกำหนดเวลา

ถ้ารายการแข่งขันไม่เริ่มต้นตามวันที่เริ่มต้นตาม กำหนด และไม่จบลงภายในวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดการแต่เดิมที่ได้ถูกระบุไว้ในกฎของ กีฬาอย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ยกเว้นเดิมพันกับตลาดที่ถูกกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข

ถ้ารายการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกยกเลิกไปในภาย หลัง และไม่จบลงภายในกำหนดการแต่เริ่มแรกซึ่งระบุไว้ในกฎของกีฬาโดยเฉพาะ แล้วเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่ตลาดซึ่งได้ถูกกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข

ถ้ารายการแข่งขันไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาเสร็จ สมบูรณ์ตามกำหนดการเดิม ที่ถูกระบุไว้ในกฎของกีฬาโดยเฉพาะแล้ว ผลการแข่งขันที่เป็นทางการจึงจะถูกประกาศ หรือผลการแข่งขันจะถูกประกาศโดยหน่วยควบคุมที่เกี่ยวข้องของรายการแข่งขัน โดยเฉพาะ บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าการแข่งขันนั้นมีผลถูกต้องอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นท้ายที่สุด และมีผลผูกมัดในเรื่องนี้

การเปลี่ยนแปลงสถานที่

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการแข่งขันถูกกำหนดให้เล่นที่สนามส่วนกลาง แต่กลับเล่นที่สนามที่ไม่ใช่ส่วนกลาง หรือในทางกลับกันการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งทีมเจ้าบ้านเล่นนอกบ้าน หรือในทางกลับกัน การเดิมพันทั้งหมดที่การแข่งขันนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะ เดิมพันจะถูกถือว่าเป็นโมฆะด้วยถ้าชื่อของทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนถูกระบุ สลับกันอย่างผิดพลาด

สำหรับรายการแข่งขันที่ไม่เป็นทีมทั้งหมด ถ้าสถานที่ตามกำหนดการถูกเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ตลาดเปิด การเดิมพันทั้งหมดจะถูกถือว่ายังมีผล

ช่วงระยะเวลา

ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุมีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้นการเดิมพันจะยังใช้ได้อยู่แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป

เหตุการณ์ใดก็ตามในระหว่างช่วงพักบาดเจ็บหรือการหยุด เวลาเล่น ที่ถือว่าเกิดขึ้นที่ช่วงท้ายของเวลาปกติ เช่น ประตูที่ทำคะแนนได้ในเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกของการแข่งขันฟุตบอล ถูกถือว่าเป็นคะแนนที่ทำได้ใน 45 นาที

ผลการแข่งขัน

เมื่อมีแท่นการรับรางวัล (podium) เข้ามาเกี่ยวข้อง จะถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่เป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขที่ผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะถูกเป็นไปตามผลการแข่งขันที่เป็นทางการขององค์กรกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้องเมื่อเวลาตัดสินของตลาด โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขที่ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นใน ภายหลัง ถ้าไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผลการแข่งขันจะถูกตัดสินโดยอ้างอิงที่หลักฐานแสดงที่มี ซึ่งทราบได้เมื่อมีการยุติตลาด

โดยทั่วไป ตลาดถูกตัดสินไ ม่นานหลังจากการสรุปรายการแข่งขัน เพื่อให้การบริการลูกค้าเพียงเท่านั้น ตลาดอาจจะถูกตัดสิน ก่อนที่ผลการแข่งขันที่เป็นทางการจะถูกประกาศผลก็ได้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในกรณีที่ตลาดได้ถูกตัดสินอย่างผิด พลาด

ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินของตลาดนั้น ๆ

บริษัทจะไม่รับรู้ถึงการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์สำหรับการเดิมพันที่ได้ยุติแล้ว

หากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่ถูกประกาศ อย่างเป็นทางการ และผลการแข่งขันที่ลงประกาศไว้ที่ส่วนของผลการแข่งขันของเว็บไซต์บริษัท ข้อขัดแย้งดังกล่าวจะถูกทำให้คลี่คลายได้ ด้วยการอ้างอิงการบันทึกวิดีโอของบริษัท ซึ่งบันทึกรายการแข่งขันนั้น ๆ เพื่อนำมาพิจารณาผลการแข่งขันที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ ผลการแข่งขันที่ถูกต้อง จะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของรายการแข่ง ขัน ตามที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ถ้าเว็บไซต์ที่เป็นทางการไม่สามารถแจ้งผลการแข่งขันได้ หรือผลการแข่งขันที่ถูกประกาศบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการนั้นเกิดความผิดพลาด อย่างชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะตัดสินใจ/แก้ไข เพื่อกำหนดผลการแข่งขันสุดท้าย การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุด และมีผลผูกมัดในการนี้

จะมีการกำหนดผู้ชนะการแข่งขันจากผลการแข่งขันเพื่อ จุดประสงค์ในการกำหนดเดิมพันที่ชนะโดยไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสินหรือผลการ คัดค้านหรือการอุทธรณ์ใด ๆ

การยอมรับเครื่องจับเวลาแบบอัตโนมัติ

สำหรับเหตุการณ์บางอย่างดังที่อาจจะตัดสินได้โดย บริษัท ลูกค้าอาจจะวางเดิมพันด้วยการใช้ฟีเจอร์ Timer Acceptance ด้วยการเลือกปุ่ม "Timer Accept" ที่เมนู เดิมพันแต่ละตัวที่ถูกวางด้วยการใช้ Timer

Acceptance จะมีเครื่องจับเวลาแบบเคาน์ดาวน์ของตัวเอง ระยะเวลาซึ่งจะเป็นการตัดสินของบริษัทโดยเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงท้ายของการจับเวลา โดยที่ไม่เกิดการรบกวนดังที่กล่าวถึงไว้ในส่วนที่ 1.6.2 ต่อไปนี้ เดิมพันจะถูกยอมรับ

ถ้าการรบกวนใด ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในส่วนนี้เกิดขึ้นก่อนที่เครื่องจับเวลาแบบเคาน์ดาวน์จะจบลง เดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ด้วยการใช้ Timer Acceptance ถือเป็นโมฆะโดยทันที

ถ้าปรากฎว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีใบแดง หรือมีการให้ใบแดงจริง ๆ

ถ้ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีลูกโทษ หรือมีการให้ลูกโทษจริง ๆ

ถ้าปรากฎว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดประตู หรือมีการทำประตูจริง ๆ โดยทีมใดก็ตาม

เกิดเหตุการณ์โดยบังเอิญ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือการสื่อสารทางไกลโดยเทคโนโลยีใด ๆ ที่ขัดขวางการวาง การยอมรับ การบันทึก หรือการแจ้งเตือนถึงเดิมพัน ความล่าช้า หรือการรบกวนในการปฏิบัติงานหรือการถ่ายทอด หรือความล้มเหลวของสายที่ใช้ในการสื่อสาร

ในการใช้ฟีเจอร์ Timer Acceptance ลูกค้ายอมรับว่าคะแนนในปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ในขณะที่มาจากการป้อนสัญญาณแบบ "สด" โดยกลุ่มบุคคลภายนอกนั้น ต้องผ่านความล่าช้าและ/หรืออาจจะไม่ถูกต้อง และซึ่งเดิมพันที่ถูกวางไว้โดยใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานทั้งหมด จะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง บริษัทนี้จะให้ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดกับลูกค้า อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่ลูกค้าเชื่อถือข้อมูลนั้น

กฎกติกาโดยทั่วไป กฎของตลาด (ประเภทของเดิมพัน)

ทั่วไป

เอาท์ไรท์

เอาท์ไรท์ (Outright) หมายถึงการวางเดิมพันผู้ชนะของรายการแข่ง การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์

การวางเอาท์ไรท์ (Outright place) หมายถึงการเดิมพันผู้แข่งขันที่ได้ตำแหน่งตัวแทนในรายการแข่งขัน การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะผู้ชนะ จะถูกระบุไว้ในตำแหน่งชนะเลิศของตลาด

ถ้าผู้แข่งขัน/ผู้เล่นไม่เริ่มต้นเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์

การเดิมพันทั้งหมดที่ผู้แข่งขัน/ผู้เล่นดังกล่าวจะเป็นโมฆะ

ยกเว้นในกรณีที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกติกาการเดิมพันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง

ถ้ามีผู้ชนะสองคนหรือมากกว่า หรือมีการประกาศเดดฮีท (การเข้าเส้นชัยพร้อมกัน - Dead Heat) ในตลาดเอาท์ไรท์ แล้วการจ่ายเงินค่าน้ำ (payout odds) (น้อยกว่าเงินลงเดิมพัน) จะถูกแบ่งตามจำนวนของผู้ชนะและจ่ายให้พร้อมทั้งคืนเงินลงเดิมพันให้

นี่เป็นตัวอย่างของคำถามของลูกค้าที่ถามว่า ถ้าในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ผู้ที่ทำประตูได้สูงสุดมีสองคน บริษัทจะคำนวณการจ่ายเงินได้อย่างไร

การจ่ายเงินจะเป็น: ราคาทุน/ผู้ชนะ x(ราคา-1) = ยอดที่จ่าย (ถ้าผู้ทำประตูได้สูงสุดมีมากกว่า 2 คน = ราคาทุน/ (จำนวนนักเตะ)

ตัวอย่างเช่น:

การแข่งขันพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ – ผู้ทำประตูได้สูงสุด

ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ 1.40

คาร์ลอส เตเวซ 3.50

ถ้าฉันวางเดิมพันที่ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ ราคา 1.40 จำนวนเงิน 100 บาท

ถ้าผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 คน

เงินวางเดิมพันของฉันจะเท่ากับ = เงินเดิมพัน 100/2 x (ราคา - 1) = 20

ถ้าเดิมพันวางไว้ 100 ที่คาร์ลอส เตเบซ โดยมี odds 3.50

ถ้าผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 คน.

เงินวางเดิมพันของฉันจะเท่ากับ = เงินเดิมพัน 100/2 x (ราคา - 1) = 125

คำว่า "ผู้เล่นคนอื่น ๆ" (ทีมอื่น ๆ) หมายถึงผู้แข่งขันทั้งหมดที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในตลาด

มันนี่ไลน์

มันนี่ไลน์ (Moneyline) หมายถึงการวางเดิมพันผู้แข่งขันหนึ่งคน หรือทีมหนึ่งเพื่อให้เอาชนะอีกคนหรืออีกทีมหนึ่งในรายการแข่งขัน หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงกว่าใน การแข่งขันแบบจับคู่ กฎของมันนี่ไลน์ที่เหลือถูกระบุไว้ในกฎกติกาการเดิมพันในรายการแข่งขันโดย เฉพาะ

คำว่า "The Field" หมายถึงผู้แข่งขันทั้งหมด นอกเหนือจากผู้แข่งขันที่มีชื่ออยู่ในการจับคู่ของมันนี่ไลน์

แฮนดิแคป (HDP)และแฮนดิแคปครึ่งแรกและแฮนดิแคปครึ่งหลัง

แฮนดิแคป หมายถึงการวางเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีม ๆ หนึ่งได้รับแต้มต่อ (head start) (ซึ่งนำโดยแต้มต่อนั้นก่อนที่รายการแข่งขันจะเริ่มขึ้น) ผู้ชนะเป็นผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่า หลังจากที่รวมแฮนดิแคปที่ระบุลงในผลการแข่งขันแล้ว กฎแฮนดิแคปที่เหลือถูกระบุไว้ในกฎกติกาการวางเดิมพันของรายการแข่งขันโดย เฉพาะ

แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน

แฮนดิแคปครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งหลังของการแข่งขัน

สูง/ตํ่า (OU)และสูง/ตํ่าครึ่งแรก&สูง/ต่ำครึ่งหลัง

สูง/ต่ำ หมายถึงการวางเดิมพันที่ตัดสินโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกม เป็นต้น) ในผลการแข่งขันท้ายสุดของรายการแข่ง ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า ผลชนะคือต่ำ

สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง (Over) แต่ถ้าจำนวนรวมมีน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า (Under)

สูง/ตํ่าครึ่งหลังหมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งหลัง ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง แต่ถ้าจำนวนรวมน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า

คี่/คู่ (OE)และคี่/คู่ครึ่งแรก& คี่/คู่ครึ่งหลัง

คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินโดยดูผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกม เป็นต้น) ในผลการตัดสินท้ายสุดของรายการแข่งขัน ว่าเป็นคี่หรือคู่

คี่/คู่ครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่

คี่/คู่ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งหลังของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่

การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยก เลิกก่อนที่ครึ่งแรกนั้นจะสิ้นสุดลง แต่ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ครึ่งแรกสิ้นสุดลงแล้ว การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่

คี่/คู่ แบบทีมเดียว

คี่/คู่ แบบทีมเดียว หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายว่า คะแนนในเวลาเต็มของทีมใดทีมหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ในการแข่งขัน จะเป็นคี่หรือคู่

เวลาพิเศษที่เพิ่มเข้าในการแข่งขัน จะไม่ถูกนับสำหรับจุดประสงค์เพื่อตัดสินคะแนนในเวลาเต็มของทีมใดทีมหนึ่ง

คี่/คู่ ในช่วงครึ่งเวลา/เต็มเวลาของการแข่งขัน

คี่/คู่ ในช่วงครึ่งเวลา/เต็มเวลาของการแข่งขัน หมายถึงการดิมพัน เพื่อทายว่า ผลช่วงครึ่งเวลาและเต็มเวลาของการแข่งขันเป็นคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่

มีตัวเลือก (4) อย่างให้วางเดิมพัน:

*คี่/คี่

*คี่/คู่

*คู่/คี่

*คู่/คู่

สำหรับเดิมพันประเภทนี้ การทดเวลาพิเศษจะไม่ถูกนับเพื่อทำการตัดสินผลการแข่งขันเต็มเวลาของการแข่งขัน

มิกซ์ พาร์เลย์

Mix Parlay หมายถึง การเดิมพันที่รวมการเลือกจากสองนัดการแข่งขันหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน แล้ววางเป็นการเดิมพันหนึ่งครั้ง

หากการเลือกทั้งหมดจะชนะ Parlay ก็จะชนะด้วย และจะได้รับการจ่ายเงินแบบเดิมพันผสมของการเลือกหนึ่งหรือสองรายการ หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) จะแพ้การเดิมพัน

Parlay ก็จะแพ้ด้วย หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) จะถูกเลื่อน การเดิมพันสำหรับการเลือกนั้นจะย้อนกลับมาที่ 1.00 การเดิมพัน

ในระหว่างเดิมพันมิกซ์พาร์เลย์แบบสด ถ้าเดิมพันการเลือกถูกปฏิเสธ ถือว่าพาร์เลย์นั้นจะไม่มีผล

ทริกซี่ (Trixie) ประกอบด้วยเดิมพัน 4 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 3 ทีมในเหตุการณ์ที่ต่างกันไป ซึ่งมีชุดสองทีม (double) 3 รายการ และชุดสามทีม (treble) 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในเชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสามครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 3 รายการ และชุดสามทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการแข่งที่เลือกหนึ่งครั้ง (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อนออกไป จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00

แยงกี้ (Yankee) ประกอบด้วยเดิมพัน 11 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 4 ทีมในเหตุการณ์ที่ต่างกันไป ซึ่งมีชุดสองทีม (double) 6 รายการ ชุดสามทีม (treble) 4 รายการ และชุดสี่ทีม (four-fold) 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสามครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 3 รายการ และชุดสามทีม 1 รายการจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมดสี่ครั้งชนะ ชุดสองทีม 6 รายการ ชุดสามทีม 4 รายการ และชุดสี่ทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทีมหนึ่งครั้ง (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อนออกไป จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00

แคนาเดียน (Canadian) ประกอบด้วยเดิมพัน 26 รายการ ซึ่งเป็นการเลือก 5 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในชุดสองทีมจะได้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสี่ครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 6 รายการ ชุดสามทีม 4 รายการ และชุดสี่ทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 5 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน

ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00

ไฮนซ์ (Heinz) ประกอบด้วยเดิมพัน 57 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 6 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม 1 รายการ จะต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 5 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 6 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00

ซุปเปอร์ไฮนซ์ (Super Heinz) ประกอบด้วยเดิมพัน 120 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกทีม 7 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ และ

ชุดเจ็ดทีม 1 รายการ ซึ่งจะต้องชนะอย่างน้อย 2 ทีมจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 6 ทีมชนะ ชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 7 ทีมชนะ ชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ และชุดเจ็ดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00

โกไลแอท (Goliath) ประกอบด้วยเดิมพัน 247 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกวางเดิมพัน 8 ทีมในรายการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งมีชุดสองทีม 28 รายการ ชุดสามทีม 56 รายการ ชุดสี่ทีม 70 รายการ ชุดห้าทีม 56 รายการ ชุดหกทีม 28 รายการ ชุดเจ็ดทีม 8 รายการ และชุดแปดทีม 1 รายการ ซึ่งจะต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 7 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ และชุดเจ็ดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 8 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 28 รายการ ชุดสามทีม 56 รายการ ชุดสี่ทีม 70 รายการ ชุดห้าทีม 56 รายการ ชุดหกทีม 28 รายการ และชุดเจ็ดทีม 8 รายการ และชุดแปดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00

ไม่มีการเสนอรายการแข่งขันแบบสด (LIVE) ให้เพื่อเลือกการเดิมพันแบบทริกซี แยงกี้ คานาเดียน ไฮนซ์ ซุปเปอร์ไฮนซ์ และโกไลแอท

กรุณาดูที่ไอคอน "?"> " บนเมนูของเดิมพัน ในหน้าของการวางเดิมพัน Mix Parlay สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในการวางเดิมพันหลายจุด โดยผลลัพธ์ของการเลือกหนึ่งสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์การเลือกอื่น ๆ

ตัวอย่างความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง

* การวางเดิมว่าพันเนย์มาร์จะทำประตู และการวางเดิมพันว่าบราซิลจะทำประตู 2 ลูกขึ้นไปในการแข่งขันเดียวกัน

* การวางเดิมพันว่าคริสเตียโน โรนัลโดจะทำประตู 2 ลูกขึ้นไป และการวางเดิมพันว่า "ทั้งสองทีมจะทำประตู - ใช่" ในการแข่งขันของโปรตุเกสนัดเดียวกัน

* การวางเดิมพันว่าลิโอเนล เมสซีจะเป็นผู้ทำประตูสูงสุด และการวางเดิมพันว่าทีมบาร์เซโลน่าจะชนะเป็นแชมป์ลีก

การวางเดิมพันหลายจุดพร้อมด้วยความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถทำได้ผ่านตัวเลือกการวางเดิมพันปกติ

หากการเดิมพันหลายจุดสำหรับความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องเกิดข้อผิดพลาด การเดิมพันหลายจุดจะเป็นโมฆะและได้รับการคืนเงิน

ประเภทของเดิมพันฟุตบอล

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลการแข่งขันของเดิมพันฟุตบอล หมายถึงคะแนนที่เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ (รวมทั้งการหยุดเวลาโดยผู้ตัดสิน) ไม่นับช่วงต่อเวลาพิเศษ

1X2, 1X2 ครึ่งแรกและ 1X2 ครึ่งหลัง

1X2 หมายถึงการวางเดิมพันหนึ่งในสามของผลชนะสุดท้ายที่เป็นไปได้ สำหรับรายการแข่งขัน 1 หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อก่อน (ตามปกติเป็นทีมเจ้าบ้าน) X หมายถึงเกมซึ่งผลการแข่งขันเสมอกัน 2 หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมที่สอง (ปกติเป็นทีมเยือน)

1X2 ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมหนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่อาจเป็นไปได้ สำหรับการแข่งขันครึ่งแรก 1 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึง การแข่งขันที่ผลลัพธ์เสมอหรือได้คะแนนเท่ากัน, 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

1X2 ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันหนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ ในเฉพาะการแข่งขันครึ่งหลังเท่านั้น 1 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึง การแข่งขันที่ผลลัพธ์เสมอหรือได้คะแนนเท่ากัน, 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

1X2 สิบนาทีแรก

1X2 สิบนาทีแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์หนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ของ 10 นาทีแรกในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน

คะแนนที่ถูกต้อง

คะแนนที่ถูกต้อง หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาเต็ม

คะแนนที่ถูกต้องเพื่อชนะ "5-0 ขึ้นไป" (หรือ 0-5 ขึ้นไป) หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะด้วยส่วนต่างห้า (5) ประตูหรือมากกว่า

ตัวอย่าง:

ผลสำหรับ 5-0 ขึ้นไป - 5:1, 6:2 ฯลฯ (แพ้) / 5:0, 6:1 ฯลฯ (ชนะ)

ผลสำหรับ 0-5 ขึ้นไป - 1:5, 2:6 ฯลฯ (แพ้) / 0:5, 1:6 ฯลฯ (ชนะ)

คะแนนที่ถูกต้องเพื่อชนะ "AOS" หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก

การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

รวมประตูและรวมประตูครึ่งแรกและประตูรวมครึ่งหลัง

ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินโดยผลรวมของประตูที่ทำได้ในรายการแข่งขัน

รวมประตูครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงเข้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง

ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งแรก เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน

ประตูรวมครึ่งแรกของทีมเหย้า เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลังของทีมเหย้า หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทีมเหย้าในครึ่งแรก เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทีมเหย้าในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน

ประตูรวมครึ่งแรกของทีมเยือน เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลังของทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทีมเยือนในครึ่งแรก เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทีมเยือนในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน

ประตูรวมครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยสรุปจำนวนประตูรวมที่ยิงเข้าในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน

การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)

ครึ่งเวลา/เต็มเวลา หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทำนายผลการแข่งทั้งในช่วงครึ่งเวลาและเต็มเวลาของ รายการแข่งขัน (การต่อเวลาพิเศษไม่นับ) ตัวย่อต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะเกี่ยวกับตลาด จะหมายถึง: H หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อครั้งแรก (ปกติเป็นทีมเจ้าบ้าน); D หมายถึงเสมอ; A หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมที่สอง